Kérdőív feliratkozáshoz

Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. az Újpesti Rendezvénytér kérdőívéhez és az ehhez

kapcsolódó hírlevél feliratkozáshoz adatkezelési tájékoztatót bocsát ki.

1. Az Adatkezelő neve:

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: UP Rendezvénytér)

2. Az Adatkezelő címe:

1042 Budapest, István út 17-19.

3. Az Adatkezelő elérhetősége:

E-mail: info@uprendezvenyter.hu

4. Adatvédelmi tisztviselő:

Sipos Győző

E-mail: adatvedelem@ujpest.hu

5. Adatfeldolgozók:

Up Event Zrt., az UP Rendezvénytér szakmai üzemeltetője, a hírlevélküldéssel kapcsolatos

tevékenységek irányítója.

6. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik mind a

kérdőívet az internetes honlapon kitöltő felhasználók esetében, mind a helyszíni kitöltők esetében. A

kérdőív alapján az UP Rendezvénytér anonim adatok alapján statisztikát készít a weboldalakat és a

rendezvényeket látogatók érdeklődési köréről, kulturális elvárásairól és az UP Rendezvénytérrel

kapcsolatos véleményéről, szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

A hírlevélre feliratkozók érdeklődési köröknek megfelelő külön tájékoztatásokat, híreket kapnak.

7. A kezelt adatok köre:

e-mail cím, név, telefonszám, életkor, vélemény, érdeklődési kör stb.

8. Az adatkezelés célja:

8.4. Az UP Rendezvénytér színházi bemutatókról, eseményekről szóló tájékoztatásaival,

reklámajánlataival a regisztrációkor megadott elérhetőségén a felhasználót megkeresse.

9. Az adatkezelés időtartama:

vagy amíg a felhasználó nem kéri adatainak törlését. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési

igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az UP Rendezvénytér törli az adatokat.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy

bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a

regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát indoklás nélkül, azonnali hatállyal

törölheti).

10. A személyes adatok törlése:

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@uprendezvenyter.hu

címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az

adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatók helyre.

11.Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat Magyarország területén belül, őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

Az UP Rendezvénytér minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést

megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának,

megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Az UP Rendezvénytér minden

szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy

feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az UP Rendezvénytér fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók

weboldalon való értesítése mellett egyoldalúan azonnali hatállyal módosítsa. A Felhasználó, a

szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított

adatkezelési szabályzatot.

13. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre

tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@uprendezvenyter.hu címre kell

eljuttatni, amire 25 napon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az

adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. A felhasználó ezen túlmenően kérheti

személyes adatainak helyesbítését és az adatkezelés korlátozását is, e-mailben vagy az UP

Rendezvénytér címére megküldött levélben.

14. Jogorvoslat:

Információ, panasz

Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,

tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az UP Rendezvénytér adatvédelmi tisztviselőjéhez

fordulhat.

Panasz ügyintézés a Hatóságnál

Felhasználó adatkezeléssel, adatfeldolgozással összefüggő jogainak megsértése esetén panasszal

élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság

Az adatkezelés érintettjének lehetősége van adatai védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az

ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím)

vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél

(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye

szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso

oldalon.